Nowe technologie

Centrum Doskonałości "Animbiogen in EU" to pierwszy polski projekt dofinansowany w obszarze "Potencjał Badawczy" 7. Programu Ramowego.

Jego głównym celem jest wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (IGHZ).
Strategiczne partnerstwo IGHZ i najlepszych europejskich ośrodków naukowych pozwoli na realizację wspólnych interdyscyplinarnych projektów badawczych w obszarach przyczyniających się do rozwoju biogospodarki opartej na wiedzy. Koordynatorem projektu jest prof. Jarosław O. Horbańczuk.

Jak poinformował kierownik projektu, Cyprian Tomasik, projekt jest kontynuacją i znacznym rozszerzeniem projektu Centrum Doskonałości Animbiogen realizowanego w 5. Programie Ramowym w latach 2003-2006. Środki przyznane przez Komisję Europejską na działalność Centrum w latach 2009 - 2012 wynoszą ok. 700 tys. euro i są prawie czterokrotnie wyższe niż dofinansowanie uzyskane w 5. PR. . "Cele operacyjne działalności Centrum Doskonałości obejmują poprawę jakości, zarządzania i zwiększenie efektywności badań naukowych, rozwój i szkolenie kadry naukowej, zakup najnowszej specjalistycznej aparatury badawczej, zwiększenie liczby i wartości interdyscyplinarnych projektów badawczych w ramach 7. PR we współpracy z wiodącymi placówkami naukowymi z zagranicy, zwiększenie liczby i wartości projektów realizowanych w kooperacji z sektorem rolno-spożywczym, biotechnologicznym i biomedycznym oraz zwiększenie liczby prac naukowych publikowanych w najlepszych periodykach naukowych z listy filadelfijskiej" - wymienia Tomasik.

Jak wyjaśnia, realizacja projektu jest podzielona na 6 pakietów zadań. Surowce i produkty pochodzenia zwierzęcego wytwarzane w zrównoważonych systemach produkcji mają uwzględniać zdrowie konsumentów, dobrostan zwierząt i bioróżnorodność. Ich jakość ma poprawić wykorzystanie narzędzi biologii molekularnej w hodowli zwierząt. Naukowcy zamierzają doskonalić efektywność podstawowych i zaawansowanych technik reprodukcyjnych, aby rozmnażać wartościowe genotypy zwierząt gospodarskich. Będą współpracować z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz przemysłem rolno-spożywczym, biotechnologicznym i biomedycznym między innymi poprzez organizację seminarium i spotkań roboczych z udziałem przedsiębiorstw, w tym członków Platform Technologicznych. Targi branżowe i spotkania partnerskie w kraju i za granicą pozwolą badaczom promować działania Centrum Doskonałości i upowszechniać wiedzę. Wszystkie działania mają być skoordynowane i właściwie zarządzane.

Projekt przewiduje międzynarodową wymianę kadry naukowo-badawczej i współpracę w ramach sieci naukowych z jednostkami partnerskimi z Europy, rekrutację doświadczonych naukowców z zagranicy, organizację międzynarodowych konferencji naukowych i specjalistycznych warsztatów naukowych. IGHZ zakupi specjalistyczną aparaturę i rozbuduje swoją bazę badawczą.

Zdaniem Tomasika, działania te przyczynią się do realizacji w Centrum kompleksowych projektów badawczych m.in. w zakresie wytwarzania surowców i produktów zwierzęcych charakteryzujących się optymalną wartością odżywczą, o cechach żywności funkcjonalnej.

"Takie artykuły spożywcze tj. mleko, mięso i jaja powinny być m.in. bogate w tzw. składniki bioaktywne (antyoksydanty), a obok ograniczonej do niezbędnego minimum koncentracji tłuszczu i niskiej zawartości cholestorolu, powinny charakteryzować się możliwie wysoką zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych zwłaszcza z grupy n-3. Jest to szczególnie istotne dla konsumentów w dobie nasilenia się występowania w Europie i w Polsce chorób cywilizacyjnych, jak choroby nowotworowe, nadwaga, nadciśnienie, cukrzyca, osteoporoza czy alergie" - podkreśla kierownik projektu.

Projekt Centrum Doskonałości "Animbiogen in EU" został oceniony przez ekspertów na maksymalną liczbę 15 punktów (ocenę maksymalną otrzymało tylko 6 wniosków na 475 złożonych w konkursie). Projekt uzyskał dofinansowanie jako jeden z dwóch polskich projektów w tym obszarze, zaakceptowanych do realizacji od początku trwania 7. Programu Ramowego. Drugi pozytywnie oceniony polski projekt został złożony przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i nosi tytuł Health-PROT.

"Jest to duże osiągnięcie obydwu jednostek, gdyż w konkursie tym ogólny wskaźnik sukcesu wyniósł zaledwie 6,7 proc., a łącznie do konkursu zostało zgłoszonych 30 polskich wniosków. Do sukcesu obu projektów przyczyniła się niewątpliwie duża pomoc na etapie przygotowania wniosków ekspertów z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE" - podkreśla Tomasik.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej http://www.ighz.edu.pl/animbiogen.